Bröijer – En krigaresläkts historia

Från Viborg till Hälsingland
Läs mer...
Side

Bosatt i Oviken, Jämtland

Efter fångenskapen i Sibirien återanställdes Henrik Christian Bröijer som officer och hamnade till slut i Jämtland där han bildade familj tillsammans med hans nyblivna hustru Märta Regina Gyllensparre. Bröijer till hörde Ovikens kompani.

Kartan visar en “geometrisk afritning med description utöfver södra Side by med Liutenantens boställe af Ovikens Compagnie af Jämtlands dragoners regemente”.

“Kort ock veritabel relation om min mödosamma wandring, […] under warande krigztid som under Ryszlandz eller Ciberiske swåra fångenskap, till året 1722 d. 16 Decembr. kan wara passerat, då effter ett 13 års högst beklageligit swårt fångenskap iag underskrefne åter hade den nåd af Gud at få se ock komma till mitt fosterland”

 

Joachim Matthiæ Lyth

Löjtnant, Skånska ståndsdragonerna, medfånge till Bröijer i vars sällskap han återvände till Sverige.

Side

Slaget vid Fraustadt

“Dragoner ock ryttare gick löst på fiendens cavallerie rned wärjan i handen, sammaledes de ock bemötte oss, men infanteriet gåfwo sina dycktige salvor, så att de, som lågo innan före spanska ryttarne, måste ofördröjeligen retirera sig in till sielfwa fiendens linie, då wåra lyckeligen straxt fingo spanska ryttarne åtskilde ock i full ock continuerlig eld avancerade in på fiendens”

Läs mer om slaget vid Fraustadt.